کارفرمایان محترم:

جهت درخواست پرسنل آقا میتوانید اطلاعات مندرج در فرم ذیل را از طریق قسمت نظرات به کارشناسان کاریابی منتقل نمایید: