شرایط قطع مقرری بیمه بیکاری:

بیمه شده مجددا به کار اشتغال یابد.

بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی یا سواد آموزی خودداری کند.

بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند.

بیمه شده بیکار، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود.

بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار اولیه برگردد.

مدت زمان استحقاقی بیمه شده برای دریافت مقرری بیکاری خاتمه یابد.

بیمه شده فوت کند.

بیکار شدگانی که وفق مقررات قانون کار و حسب آراء صادره از مراجع حل اختلاف مقرر در این قانون به دلیل قصور در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه توسط کارفرما اخراج شده اند مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهند بود.

شرایط لازم برای دریافت مقرری بیمه بیکاری:

بیمه شدگان بیکار، در صورت احراز شرایط زیر، استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارند:

مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشند.

تبعه کشورهای خارجی نباشند.

مستمری بگیر بازنشسته و یا از کارافتاده کلی نباشند.

دارای حداقل ٦ ماه سابقه پرداخت حق بیمه باشند.

در زمره صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری نباشد.

 

 

مدت پرداخت و میزان مقرری بیمه بیکاری

✅مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است:
الف- جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره

اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر (۳۶) ماه و برای متأهلین یا متکفلین حداکثر

(۵۰) ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول ذیل می باشد:

جدول سابقه پرداخت حق بیمه حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعا با احتساب دوره های قبلی

سابقه پرداخت حق بیمه حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعاً با احتساب دوره‌های قبلی

برای مجردین برای متأهلین یا متکفلین

? از ۶ ماه لغایت ۲۴ماه ۶ ماه ۱۲ ماه

? از ۲۵ ماه لغایت ۱۲۰ ماه ۱۲ماه ۱۸ ماه

? از ۱۲۱ ماه لغایت ۱۸۰ ماه ۱۸ماه ۲۶ماه

? از ۱۸۱ ماه لغایت ۲۴۰ماه ۲۶ماه ۳۶ماه

? از ۲۴۱ماه به بالا ۳۶ ۵۰ماه

لازم به ذکر است افراد مسن مشمول قانون بیمه بیکاری که در هنگام وقوع بیکاری دارای ۵۵ سال

سن و یا بیشتر باشند به استناد ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی این قانون در صورت عدم اشتغال تا

رسیدن به سن بازنشستگی مقرری بیمه بیکاری آنان ادامه می یابد.

ب – میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (۵۵%) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه

شده می باشد . به مقرری افراد متاهل یا متکفل ، تا حداکثر ۴ نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هر

یک از آنها به میزان ( ۱۰% ) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد . در هر حال مجموع دریافتی

مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد کمتر و از (۸۰% ) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد .