کارجویان محترم آقا:

جهت درخواست اشتغال و ثبت نام اینترنتی میتوانید اطلاعات مندرج در فرم ذیل را از طریق قسمت نظرات به کارشناسان کاریابی منتقل و هزینه مشاوره و ثبت نام را نیز از طریق کارت به کارت به شماره ۵۸۹۲۱۰۱۰۸۶۳۸۴۸۲۹ و یا اینترنتی به شماره حساب ۸۲۲۳۰۰۶۵۸۳۰۳ واریز و شماره واریزی را نیز اعلام فرمایید.